Denis Kazmierzak

24 Train campagne Sep 77.jpg
24 Train campagne Sep 77
25 Train campagne Sep 77.jpg
25 Train campagne Sep 77
26 Train campagne Sep 77.jpg
26 Train campagne Sep 77
28 Train campagne Sep 77.jpg
28 Train campagne Sep 77
29 Train compagne Sep 77.jpg
29 Train compagne Sep 77
Artillerie 41 Elsenborn.jpg
Artillerie 41 Elsenborn
Artillerie 001 MSA.jpg
Artillerie 001 MSA
Artillerie 002 MSA.jpg
Artillerie 002 MSA
Artillerie 003 MSA.jpg
Artillerie 003 MSA
Artillerie 004 MSA.jpg
Artillerie 004 MSA
Artillerie 005 MSA.jpg
Artillerie 005 MSA
Artillerie 007 BT.jpg
Artillerie 007 BT
Artillerie 009 BT.jpg
Artillerie 009 BT
Artillerie 010 BT.jpg
Artillerie 010 BT
Artillerie 011 BT.jpg
Artillerie 011 BT
Artillerie 012 BT.jpg
Artillerie 012 BT
Artillerie 013 BT.jpg
Artillerie 013 BT
Artillerie 014 BT.jpg
Artillerie 014 BT
Artillerie 015 Elsenborn 84.jpg
Artillerie 015 Elsenborn 84
Artillerie 016 Elsenborn 84.jpg
Artillerie 016 Elsenborn 84
Artillerie 017 Elsenborn.jpg
Artillerie 017 Elsenborn
Artillerie 018 Elsenborn.jpg
Artillerie 018 Elsenborn
Artillerie 019 Train campagne  Sep 77.jpg
Artillerie 019 Train campagne Sep 77
Artillerie 020 Elsenborn 84.jpg
Artillerie 020 Elsenborn 84
Artillerie 021 Elsenborn 84.jpg
Artillerie 021 Elsenborn 84
Artillerie 022.jpg
Artillerie 022
Artillerie 023 FTX.jpg
Artillerie 023 FTX
Artillerie 024 FTX.jpg
Artillerie 024 FTX
Artillerie 025 FTX.jpg
Artillerie 025 FTX
Artillerie 026 FTX.jpg
Artillerie 026 FTX
Artillerie 027 FTX.jpg
Artillerie 027 FTX
Artillerie 028 Elsenborn 84.jpg
Artillerie 028 Elsenborn 84
Artillerie 029 FTX.jpg
Artillerie 029 FTX
Artillerie 031 Elsenborn.jpg
Artillerie 031 Elsenborn
Artillerie 032 Elsenborn.jpg
Artillerie 032 Elsenborn
Artillerie 033 Elsenborn.jpg
Artillerie 033 Elsenborn
Artillerie 034 Elsenborn.jpg
Artillerie 034 Elsenborn
Artillerie 035 Elsenbonr.jpg
Artillerie 035 Elsenbonr
Artillerie 036 Elsenborn.jpg
Artillerie 036 Elsenborn
Artillerie 037 Elsenborn.jpg
Artillerie 037 Elsenborn
Artillerie 038 Elsenborn.jpg
Artillerie 038 Elsenborn
Artillerie 040 Elsenborn 84.jpg
Artillerie 040 Elsenborn 84
Artillerie 042 Elsenborn.jpg
Artillerie 042 Elsenborn